Vi tar fram dina armeringsritningar

armering i husgrundNär det gäller alla betongkonstruktioner är armeringen en viktig del. Armeringen finns ingjuten i betongen och är gjord av kolstål. Syftet är att förstärka och öka betongkonstruktionens hållfasthet och samtidigt kunna bära laster som konstruktionen faktiskt kan bli utsatt för. En betong utan armering har alltså en väldigt låg draghållsfasthet. Exempel på andra viktiga funktioner som armeringen kan ha är förhindra sprickbildning vid härdning samt ta upp skräckkrafter.

Vid grundläggning av ett hus anpassas byggnadens förutsättningar och marken beskaffenhet bedöms av undersökningar.

När det gäller armering av en husgrund behövs armeringsritningar samt konstruktionsritningar. På konstruktionsritningen visas armeringssymboler kombinerat med både mått och typbeteckningar. En armeringsförteckning över alla typer av armeringsstänger som ingår i själva konstruktionen, antal och dimensioner finner man i armeringsritningarna.

 

Vad gör en armeringsritning

Armeringsritningar syftar till

  • hur ska de olika delarna i huset armeras
  • vilka förstärkningar behöver göras i huset

För att bära upp ett hus är grunden en utav de viktigaste funktionerna. Grunden måste vara stabil och kunna bära upp resterande delar av byggnaden. Alla hus har idag olika specifika laster och därmed måste grunden anpassas till respektive hus. Det är detta som man kallar för grundsektioner. Med hjälp utav både linjelaster och bärande innerväggar kan lasterna komma ner på grunden. Detta innebär alltså att väggar skapar både punkt- och linjelaster. En lastplan anser som man förstår vilka laster huset har. Exempel på belastningar på en byggnad kan vara snölast, vindlast, yttertakets- och väggarnas egentyngd. Med laster menas tyngder som kan påverka en anläggning eller en vägg. Denna last kan beräknas som en kraft - med ett visst tryck - mot underlaget.

Armering av väggar är ett projekt som kan vara väldigt tidskrävande och påfrestande. När man armerar till exempel en innervägg skapas en god lufttäthet och även en ljudisolering mellan skilda rum. Armering är gjord av kolstål och anledningen till armeringen av väggar är för att även väggarna i en byggnad har en bärförmåga. Byggnadens väggar skall kunna bära upp såväl taket som mellanbjärklagen. Väggen skall även vara som en skyddande skärm som stänger in värme samtidigt som den stänger ute vind, kyla och regn.

Vid armering av en vanlig villa/garagegrund placerar man oftast armeringsnätet ungefär i mitten på plattan då betonglagret är 10-12cm tjockt. Detta gör att man får både funktionen mot sprickbildning och de olika lasterna som konstruktionen kan bli utsatt för.

Idag vet vi att fönster i ett hus kan utsättas för stora klimatiska påfrestningar, det är med andra ord en större belastning där. Detta innebär i sin tur att det ställs större krav på både konstruktionen och materialkvaliteten. Man bör därför armera extra i områden runt fönster.

Vi vet även att kommunen idag kräver en del handlingar för att man skall få komma igång med sitt bygge. När det gäller just grunden krävs ibland grundsektioner som visar hur grunden skall konstrueras utifrån husets egna laster. Det är alltså viktiga ritningar som behövs för att man skall få ett startbesked och kunna sätta igång med bygget.