Vilka ritningar behövs för bygglovet

image
När man ska bygga ett nytt hus, göra en tillbyggnad eller göra förändringar med huset behövs oftast bygglov från kommunen. Det som prövas i bygglovet är främst placering av byggnaden men även dess yttre utformning. Anledningen till att kommunen idag ställer höga krav när det det gäller bygglovsansökan är för att en förändring kan påverka mer än vad man egentligen tror. Hur vi exempelvis använder marken kan påverka inte bara miljön utan även samhällets utveckling. Man måste tänka på att byggåtgärderna kommer att finnas kvar under en längre tid och att det faktiskt kan beröra människor runtomkring.

Vid bygglovsansökan bör ansökan vara tydlig och komplett, detta bidrar självfallet till att handläggningen går fortare och att man slipper komplettera sin ansökan. Alla ritningar som skickas in skall vara utförda på ett fackmässigt sätt. Det finns möjlighet att anlita antingen en arkitekt eller en byggnadsingenjör om man är osäker på ritningarna.

Handlingarna för bygglovet

Ritningarna skall utföras på vitt papper utan rutor eller ränder. All text, linjer samt figurer skall vara svarta och alla ritningar på papper ska vara nedvikta till A4-format. Om man har flera ritningar så är det bra om de är numrerade och har man fler än tio ritningar bör dessa sammanställas i en ritningsförteckning. Alla siffror, bokstäver och symboler måste vara tydliga. Ritningarna måste också tydligt visa vad som existerar från början och vad som skall byggas. Den utritade byggnaden skall vara lägebestämd mot tomtgräns och mot närmaste granne.

Även de utskrivna måtten skall vara noggranna. Alla ritningar måste märkas i nedre högra hörnet så att de kan identifieras. I bygglovsansökan bör även uppgifter om vilket höjdsystem som är använt i ritningen skrivas ner exempelvis markhöjder eller höjdkurvor.

Ritningarna som skall skickas till kommunen skall vara skalenliga. För plan-, fasad- och sektionsritningar ska det vara 1:100 eller 1:50. Skalan måste stå med på ritningen och genom att använda en linjal kan man kontrollera att allting är korrekt innan det skickas in. Även en sektionsritning, situationsplan samt tekniska beskrivningar skickas in till kommunen.

Från och med att man har lämnat in sin bygglovsansökan har kommunen tio veckor på sig att handlägga ärendet. Vid godkännande att exempelvis bygga och förändra huset gäller bygglovet i fem år och arbetet måste påbörjas inom två år. Man har med andra ord fått ett startbesked.

Det är viktigt att tänka på att bygglovsbeslutet vinner laga kraft tre veckor efter man fått beslutet och detta eftersom att grannarna runtomkring kan ha synpunkter på bygglovet. Om man påbörjar sitt bygge innan man fått ett startbesked från kommunen kan sanktionsavgifter utdömas.

Från och med den 2 juli 2014 har man kunnat bygga ett ''attefallshus'' utan bygglov och detta om maximalt 25 kvm, det vill säga komplementbostadshus. Denna lag gäller för samtliga husägare som har en befintlig en-eller tvåbostadshus. Dessa hus kräver inget bygglov så länge man bygger till med högst 15 kvm och förses med högst två takkupor. Däremot måste man fortfarande göra en bygganmälan till kommunen och byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Om man planerat att utföra byggnaden/tillbyggnaden närmare gränsen än 4,5 meter krävs även grannarnas medgivande.