Vi tar fram garageritningar

garageritningarEtt bygglov krävs inte bara när man skall bygga ett hus, utan även när man skall bygga ett garage. Däremot kan det bestämmelserna om byggandet variera beroende på vart man bor. Därför kan det vara bra att ta reda på vad som gäller för just än själv innan man sätter igång och detta kan man göra genom att kontakta kommunens byggnadsnämnd. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra!
Man bör ha i åtanke att ett bygglov samt ett rivningslov kan behövas om man bara tänkt ersätta det befintliga garaget med ett nytt.

Viktig handling för bygglovet

När man bygger ett garage är ritningarna ungefär densamma som när man bygger ett hus. De ritningar som behövs och som skall skickas in till kommunen är:

• Situationsplan
• Planritning
• Fasadritningar
• Sektionsritning

Situationsplanen skall utgå från en skalenlig karta där alla befintliga byggnader finns med och är korrekt inmätta. Om garaget till exempel är i närheten av en tomtgräns eller mark som inte får bebyggas ställs i normala fall ännu högre krav på kartans noggrannhet.

Här är det också viktigt att planera för eventuell el, vatten och avlopp. Man kan givetvis ha avlopp i garaget men då bör det finnas både sandfällor och oljeavskiljare. Vill man kan dike och dränering i vissa fall anslutas till vägdike eller den kommunala dagvattenledningen och detta eftersom att regnvatten måste tas omhand.

I plan- och sektionsritningen visas måtten alltid i millimeter och här är det viktigt att byggnadens area är lätt att beräkna. På sektionsritningen skall detaljer mellan mötet av tak- och väggkonstruktionen redovisas. Man får inte glömma att alla ritningar skall vara fackmannamässigt utförda. Allt skall vara skalenligt och tydligt så att projektet blir lättläst. I sektionsritningen skall även detaljer av grundläggningen av byggnaden redovisas, alltså vilken grundtyp man planerar att ha i sitt garage.

Fasadritningen skall redovisa marknivån och om denna ändras, men även mötet mellan befintliga och nya marklinjer.

På ritningarna som skickas in skall det även finnas utförlig information om garagets taklutning samt taktäckning. Här bör det finnas en beskrivning om taket exempelvis vilken takform man skall ha. Sadeltak, mansardtak, pulpettak, cylindriskt tak och så vidare.

Om man exempelvis vill undvika oönskat grundvatten runt garaget behövs en så kallad dränering. Detta innebär att man gräver diken för att på bästa sätt kunna få bort ytvatten. Om man skall dränera om behövs inget bygglov eller någon anmälan. Skall man däremot göra det för första gången krävs det bygglov och detta eftersom att en dränering kan påverka tekniska installationer såsom exempelvis vattenledningar under marken.

Ett bygglov krävs även om man planerar att köpa ett färdigt garage från en leverantör. En fördel med att köpa ett garage som redan är färdigt är att vissa leverantörer tillhandahåller bygglovshandlingarna såsom fasad-, plan-, sektion-, takstols- och principkonstruktionsritningarna. Man kan med andra ord få hjälp av leverantören som kan ta fram A-ritningar och underlag för bygglov och även monteringsritningar och grundritningar som behövs.